Opšti uslovi korišćenja

Privredno društvo Pot of Flowers doo; MB: 21433098 i PIB: 111152221; Sedište: Beograd, Cvijićeva 112-120/III, Beograd-Palilula, 11000, Srbija;  Pretežna delatnost: 4791 – Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta, čiji je zakonski zastupnik direktor Kristijan Pot (dalje u tekstu Pot of Flowers), reguliše prava i obaveze povodom kupovine i korišćenja usluga koje se objavljuju na web stranici: www.potofflowers.rs

Svi posetioci/klijenti/korisnici/partneri i dobavljači su u obavezi da pažljivo pročitaju uslove korišćenja sajta, svako dalje pregledanje sadržaja na www.potofflowers.rs podrazumeva vaše izričito i bezuslovno prihvatanje uslova korišćenja. U slučaju neslaganja sa navedenim uslovima i neprihvatanja istih, molimo Vas da ne koristite ovu internet stranicu.

Pot of Flowers zadržava pravo da uskrati pravo korišćenja svakom licu bez navođenja razloga kao i da vrši izmene Uslova korišćenja bez prethodnog obaveštavanja posetioca/klijenata/korisnika/partnera i dobavljača.

Politika privatnosti

Podaci o ličnosti klijenta ili korisnika Pot of Flowers koristiće samo u svrhu promovisanja svoje usluge. Klijent ili korisnik se slažu sa ovim Uslovima kao i sa korišćenjem njihovih podataka o ličnosti (podaci o imenu, prezimenu, telefonskom broju, e-mailu i adresi) u svrhu ispunjenja obaveza povodom korišćenja usluge.

Saglasno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) klijent i korisnik imaju sledeća prava:

1) Pravo na obaveštenje o obradi podataka;

2) Pravo na uvid u podatke koji se na njega odnose što obuhvata pravo na pregled, čitanje i slušanje podataka, kao i pravljenje zabeležaka;

3) Pravo da zahteva kopiju podatka koji se na njega odnosi;

4) Pravo da od Pot of Flowers zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Sva gore navedena prava klijent ili korisnik može da ostvari slanjem zahteva sa svoje e-mail adrese, koju je uneo na web stranici www.potofflowers.rs, na sledeću e-mail adresu: office@potofflowers.rs

Podaci o ličnosti se čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Svi stečeni podaci o ličnosti se koriste isključivo u interne svrhe i ne otkrivaju se trećim licima. Izuzetno, Dobavljačima, podaci o ličnosti se mogu dati u kratkom roku, kako bi mogli da ispune obaveze porudžbine.

Podaci o ličnosti su u potpunosti zaštićeni od zloupotrebe i čuvaju se u elektronskoj ili štampanoj formi.

Prihvatanjem ovih uslova od strane klijenta ili korisnika, Pot of Flowers  ima ovlašćenje da koristi elektronski kontakt (e-poštu) kako bi distribuirala komercijalne ponude povodom kupovine i korišćenja usluga koje se objavljuju na web stranici: www.potofflowers.rs. Pot of Flowers  je nadalje ovlašćen da obrađuje podatke o ličnosti o imenu, prezimenu i adresi kako bi promovisao svoje usluge i robu sve dok klijent ili korisnik izričito ne odbije takve usluge.

Klijent je saglasan da od Pot of Flowers  prima komercijalne poruke u vezi usluga koje se oglašavaju putem internet sajta uz pravo da u svakom trenutku povuče saglasnost tako što će obavestiti sajt Pot of Flowers  pismenim putem.

Svi sadržaji i informacije u onlajn prodavnici su isključivo u vlasništvu Pot of Flowers   i povezanih lica. Takav sadržaj ili informacije ne mogu se koristiti ni na bilo koji način bez prethodne saglasnosti.

Slanjem materijala (fotografije, video…) daje se saglasnost da Pot of Flowers  iste koristi saglasno OUK.

Provera i obrada anonimnih podataka

Na ovoj stranici koristimo softver za analizu korišćenja a analizom tih podataka dolazimo do bitnih saznanja o potrebama korisnika. Ta saznanja doprinose daljem povećanju kvaliteta ponude.

Ove informacije koriste se isključivo za statističke potrebe. Ovde se radi isključivo o informacijama koje ne daju nikakve podatke o vama kao ličnosti niti odaju vaše lične podatke. Vi ste anonimni kao pojedinačni korisnik.

S tim u vezi upotrebljavaju se tzv. kolačići (cookies). Kolačići predstavljaju tekstualne podatke koji se snimaju na računaru posetioca vebsajta i na taj način omogućavaju prepoznavanje posetioca na bazi anonimnosti.

Reklamacije

Reklamacije porudžbine klijent ili korisnik mora poslati u pisanoj formi bez nepotrebnog odlaganja nakon što je nastao razlog za reklamaciju, najkasnije u roku od 5 kalendarskih dana od dostave cveća, slanjem maila na adresu office@potofflowers.rs.

Reklamacije koje budu istaknute nakon navedenog roka Pot of Flowers neće uzeti u razmatranje. Klijent ili korisnik imaju pravo na kompenzaciju za nedostatke, i to smanjenjem cene, ponavljanjem porudžbine ili vraćanjem novca.

Prilikom reklamacije Klijent ili Korisnik moraju navesti  opis razloga za reklamaciju. Klijent ili korisnik su dužni da prikupe dokaze o nedostacima (fotografije, video, izjave, itd), i dostavljaju ih zajedno sa reklamacijom Pot of Flowers

Pot of Flowers su dužni da Klijentu ili korisniku izdaju pismenu potvrdu o reklamaciji, na šta se reklamacija Klijenta ili korisnika odnosi, zahtev Klijenta ili korisnika u pogledu kompenzacije, datum kada je Klijent ili Korisnik predao reklamaciju, načinu rešavanja reklamacije, kao i potvrdu da je reklamacija rešena ili pismeno objašnjenje zašto je reklamacija odbijena.

Pot of Flowers je u obavezi da o reklamaciji odluči najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema. Reklamacije se rešavaju u sedištu privrednog društva Pot of Flowers.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Pot of Flowers je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćajsredstava na račun korisnika kartice.

Načini plaćanja

U našoj internet prodavnici možete cvetni aranžman komforno platiti putem Interneta platnim karticama VISA, Maestro, MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta. Ovaj način plaćanja obezbeđuje Banka,koja je zadužena za ceo proces, tako da osetljivi podaci (kao napr. broj kartice) u opšte ne idu kroz naš sistem.

Sve cene navedene u internet prodavnici Pot of Flowers su sa PDV-om. Cena ne uključuje poštarinu.

Uslovi Online Kupovine

Pot of Flowers reguliše prava i obaveze povodom kupovine i korišćenja usluga koje se objavljuju na web stranici: www.potofflowers.rs

Svi posetioci/klijenti/korisnici/partneri i dobavljači su u obavezi da pažljivo pročitaju uslove korišćenja sajta, svako dalje pregledanje sadržaja na www.potofflowers.rs podrazumeva vaše izričito i bezuslovno prihvatanje uslova korišćenja. U slučaju neslaganja sa navedenim uslovima i neprihvatanja istih, molimo Vas da ne koristite ovu internet stranicu.

Pot of Flowers zadržava pravo da uskrati pravo korišćenja svakom licu bez navođenja razloga kao i da vrši izmene Uslova korišćenja bez prethodnog obaveštavanja posetioca/klijenata/korisnika/partnera i dobavljača.

Završne odredbe

Delimična ili potpuna neprimenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Neprimenjiva ili nezakonita odredba će biti zamenjena drugom odgovarajućom odredbom koja ima isti ili približan efekat.

Za rešavanje eventualnih sporova koji mogu nastati u vezi sa Uslovima korišćenja nadležan je stvarno nadležan sud u Beogradu uz primenu materijalnog prava Republike Srbije.

Pot of Flowers je vlasnik moralnih i imovinskih autorskih i srodnih prava na internet strani www.potofflowers.rs  kao i na pripadajućoj bazi podataka. Svako neovlašćeno korišćenje podataka koji su objavljeni na internet strani www.potofflowers.rs  uključujući ali ne ograničavajući se na: kopiranje sadržaja, dizajna ili bilo kog drugog dela ili elementa, raspolaganje istima, menjanje u svrhu kreiranja novih ili neovlašćeno iskorišćavanje sadržaja, biće sankcionisano prijavama nadležnim organima.

Svi odnosi koji nisu regulisani ovim Uslovima uređeni su Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Zakonom o obligacionim odnosima.

Ovi uslovi i odredbe važe od 01.11.2018. godine